in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ނަމާދަށް ދާން ހަނދާންކޮށްދީ ބަންގީގެ އަޑުއިއްވާތީ ރުޅިއައިސް އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްލި މީހަކު ނުކުޅެދޭ، ބީރުމީހަކަށްވީގޮތުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާ އަޅުގަނޑު ވަރިކޮށްލާފައި ގެއިން ނެރެލީ ދަރިފުޅަށް ދޮޅުއަހަރުގައެވެ. އެއިރު ކައިވެންޏަށް އޮތީ 4 ވަނަ އަހަރަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ދެމައިންނަށް އެހާލު ޖެއްސި ސަބަބުތައް ކިޔައިދެމުން ފިރިމީހާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްކަމަކީ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާއި ބެހުމެވެ. ފިރިމީހާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނަމާދުވަގުތުވުމުން މިސްކިތައް ދާން ހަނދާންކޮށްދިނުމާއި ޓިވީން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހިތަށްއެރިގޮތަކަށް މާލެ ފޮތިފޮތިކޮށްލާފައި ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ނަޝީދު

އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު، ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި