in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބަނޑަށް 7 މަހުގަ އެކައުންޓުގަ ހުރި ފައިސާކޮޅާ ގަހަނާކޮޅު ވަގަށް ނަގައިގެން ފިލިމީހާ ޖަލުގަ އޮވެގެން ފޮނުވަނީ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓްފުރަތަމަ ކިޔައިދޭނީ ކުރު ވާހަކައެކެވެ. 
އޭނާއަކީ ބަލާލަން އެހައި ސިފަ ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މައިންބަފައިންނަކީ ތަނަވަސް ބައެކެވެ. އެހެންވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިރިހެންކުދިން އޭނާގެ ކައިވެންޏަށް އެދެމުން ދިއައެވެ. 
އެދުވަސްވަރު ކޮފީއަކުން ބައްދަލުވި ވަރަށް ރިތި ޒުވާނެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެޒުވާނާއަށް ހިތްދެވިއްޖެއެވެ. ކައިވެނިކުރަންވެސް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޔާމީންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޕީީޕީއެމް ހިންގުން މަލީހާއި އައްބާސް އަށް

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅުއްވައި’ހަފުތާ 14′ ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް ނިންމަވައިފި