in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާ ބަލިވީމާ ތިއޮތީ އެނދުހުރަސްބަލި ޖެހިފަކަމަށް ބުނެ ވަރިކޮށްލާފަ، ގަދަވެ ތަނަވަސްވީމާ ލޯބިވާކަމަށް ބުނި ބައްޕައަކަށް ދަރިފުޅުދިން އަސަރުގަދަ ޖަވާބު!އަޅުގަނޑަކީ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި އެއްވެސް އުފަލެއް ނުލިބި ދުނިޔޭގައި އުޅެންޖެހުނު އަންހެނަކީމެވެ. ކިޔަވައިގެން ހުރެމެ، އަމިއްލަ ގެދޮރުހުރެވެސް ހުރެމެ އެފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވި ވާހަކަ ބުނީމާ ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވާނެކަންވެސް އެނގެއެވެ.
އަޅުގަނޑު ކައިވެނިކުރީ އެމީހަކު ދެކެ އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވީ މީހާއެވެ. އޭނާ އާއި ކައިވެނިކުރެވުނު ކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހުޅުމާލެ އަދި ގުޅިފަޅުން ދީފައިވާ ގޯތިތައް އެ ތަންތަނުން ލިބޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

އިންޑިއާއަށް ބަދުބަސް ބުނެފަ ކައިބޮއި އުޅެވޭނެކަމަށް ބަލައިގެނެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު