in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަރިއަކު ލިބުނީ ދަރިއަކު ނުލިބިގެން ގެންގުޅެން ގެނައި ކުއްޖާގާތު ހުވަފެނުގަ މުސްކުޅިއަކު ކިޔައިދިން ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުން-އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެންޏަށް 4 އަހަރުވީއިރުވެސް ދަރިއަކު ނުލިބެއެވެ. ފިރިމީހާ ހުންނަނީ އެކަމާއި ވަރަށް ދެރަވެފައިކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ. އެހެންވެ އެކަން ފޫބެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ފިރިމީހާގެ ދައްތަގެ ކުއްޖަކު ގެއަށް ގެނެސް ގެންގުޅެން ފެށީމެވެ. ދައްތަގެ ކުއްޖަކު ގެނައީ އޭނާގެ 8 ދަރިން ތިބުމާއި އަދި އޭނާ ދިރިއުޅެނީ ވަރަށް ދަތިޙާލުގައިކަމަށްވާތީއެވެ. 
އެއީ 3 އަހަރުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ބަޖެޓް ބަހުސް ފެށިގެން ކުރިއަށް – ސަރުކާރުގެ އިޚުލާސްތެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން

ފެން ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފެނަކަ އިން ފެން ކަނޑާލައިފި