in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ވިހަން ބަނޑުގަ ރިއްސަން ފެށުމުންވެސް ފިރިމީހާގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބިގެން ނުކުތްތަނާ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު އަންހެނަކަށް ލެއްވެވި ބޮޑު ރަޙުމަތުގެ ވާހަކަ-އަހަރެމެންގެ ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ހައަކަ މަސް ދުވަސް ހޭދަވެގެން ދިއައީ ވަރަށް އުފަލުގައެވެ. އެއިރު އަހަރެން އިނީ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއެވެ. އަހަރެންގެ ބަނޑު ބޮޑުވަމުން އައިވަރަކަށް އެކަނި ގޭގައި އުޅެންޖެހޭ ވަގުތު އައީ ގިނަވަމުންނެވެ. އެހެންގޮސް ވިހަން ގާތްވިއިރު މުޅިންހެން ގޭގައި އުޅެންޖެހެނީ އެކަންޏެވެ.
ވިހަން ބަނޑުގައި ރިއްސަން ފެށުމުން ފިރިމީހާއަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މަޔަކު ދަރިފުޅުގެ ބޮޑުދައިތައަކަށް ހެދިގެން ދަރިފުޅުގާތު ބައްޕަގެ ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމުން އޭނާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ނިކަމެތިކަމުގެ ވާހަކަ-