in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މަންމައަށް ބައްޕަކުރި އަނިޔާ ނުލިބެން ބައްޕަ އާ އެއް އުމުރުގެ މީހަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެންޏަށް 2 ދަރިން ލިބި އެކުދިން ބޮޑެތިވަމުން އައި ދުވަސްވަރަކީ ފިރިމީހާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ފެށި ދުވަސްވަރެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިންނަށް އަބަދުހެން ފެންނަމުން އައީ އަޅުގަނޑުގެ ގައިގާ ތަޅައި އަނިޔާކުރާތަނެވެ. އިވެނީ ޒުވާބުކުރާ އަޑެވެ. އަޅުގަނޑާއި ދިމާއަށް އެއްޗެތިގޮވާއަޑެވެ. 
އޭނާ ބޭނުންވީ މާރުކޭޓުގައި ކުކުޅުހައު ވިއްކާ އުޞޫލުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އިޤްތިޞާދު ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށް ވިސިޓް ކައުންސިލެއްް އުފައްދައިފި