in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފުރަތަމަ އަނބިމީހާގެ ހިތުގަޖައްސައި ދެރަދީފައިވުމަކީ ދަރިން ނުލިބޭ ސަބަބަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ-އަހަރެމެން ދެމަފިރިންނަކީ ކައިވެންޏަސްފަހުގައިވެސް ވަރަށް ލޯބިން އެކުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ދެމަފިރިންނެވެ. ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ކައިވެންޏަށް 6 އަހަރު ފުރި 7 ވަނަ އަހަރަށް އެޅިގެންދިއައިރުވެސް ދަރިއަކު ނުލިބުނު ކަމެވެ.  
އެތައް ޑޮކްޓަރުންނަކަށް ދެއްކުނެވެ. އެތައް ބައިވަރު ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުނެވެ. އެއްވެސް ޓެސްޓަކުން އެކެއްގެ ކިބައިގައިވެސް ދަރިން ނުލިބެންވީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އައްޑޫއިން ގެއްލުނު ފުލުހުސްމީހާ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޔަހޫދީ ޖަރީމާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މުސްލިމުންގެ ޢަދަދު 13,000 އިން މައްޗަށް