in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދަރިފުޅު އަތުލަން ބޭނުންވަނީ އަނބިމީހާ ހިތްދަތިކޮށް މަރަން ކަމަށް ބުނި ފިރިއަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑަކީވެސް ބޮޑުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އައި އަންހެނަކީމެވެ. ގިނަ ބައަކު ކައިވެނިކުރަން ވެސް އެދުނެވެ. ކައިވެނިކުރީ މައިން ބަފައިންގެ ރުހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ. އެމީހުންނަކީ ފަޤީރުން ކަމަށްވާތީ އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އުޅުނު ތަނަވަސް މީހެއްގެ ދަރިއަކާއިއެވެ. 
ކައިވެނިކުރިއިރު އަޅުގަނޑަކީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރަކީމެވެ. ފުރަތަމަ ވެސް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިޤްތިޞާދު ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށް ވިސިޓް ކައުންސިލެއްް އުފައްދައިފި

6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި