in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް އަނބިމީހާގެ ފައިސާތައް ވަގަށްނަގައި، ދަރަނިވެރިވެސް ކުރުވާފައި ފިލި ފިރިމީހާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޖަލުބަންދުގަ-ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިއައިރުވެސް އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ވީހާއަވަހަކަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ފަށައިގަތުމެވެ. އެހެން މީހުންގެ ނޯކިރަކަސްވެގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު އެހާކުރާހިތްވާކަމެއް ނޫނެވެ. 
ސްކޫލް ނިމިގެން މަތީތައުލީމަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުވަނީ ކުކަރީ ކްލާހަކަށެވެ. އެތަނުން މަސައްކަތް ދަސްކޮށްގެން ހެދިކާ އާއި ޕޭސްޓްރީ ހަދައި ހޮޓާތަކަށާއި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަނުން 1500 ޓަނުގެ، ފުޅީގަ ބަންދުކުރި ފަރުބަދަމަތީ ފެން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ

މަޖިލީސް ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުން އެމްއެންޕީ އުނިކޮށްފި