in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް އަންހެނަކު ފެނުމުން އަނބިދަރިން ނިކަމެތިކޮށް އެއްލައިލި ފިރިއަކަށް އެއްލައިލި އަނބިމިހާގެ ނޯކަރަށްވާންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑަކީވެސް މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެގެން ދުވަސްތަކަކު އުޅެފައި ކައިވެނިކުރި އަންހެނަކީމެވެ. ދިރިއުޅެމުން އައީވެސް ހަމަ އުފަލުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ދެމިއޮތީ ދަރިއަކު ލިބެންދެންނެވެ. ލިބުނު ދަރިފުޅަކީ ހިނގޭ ކުއްޖެއް ނޫންކަން އެނގުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ފިރިމީހާ އަޅުގަނޑާއި ދުރުހެލިވާން ފަށައިފިއެވެ. ދެމައިންނަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ފަށައިފިއެވެ. 
އަޅުގަނޑަކީވެސް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދިވެހިން ޓްރެވަލް ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމް ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ދިރާސީ އާއަހަރު ޖެނުއަރީން ފަށާގޮތަށް 2025 ވަނަ އަހަރު ބަދަލު ކުރަނީ