in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ސިފަރީތިކުއްޖާ ބާކީވެ، ވަޒީފާއާ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކުން ކާމިޔާބުލިބުނު ސިފަހުތުރުކުއްޖާގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިއްޞާކޮށްލާނީ ކުރުވާހަކައެކެވެ. އެއީ އަވަށްޓެރިޔާގެ ސިފަ ހުތުރުކަމުން ފުރައްސާރަކުރި އަންހެނެއްގެ ވާހަކައެވެ. 
އެއީ ވަރަށް ގާތް ދެއެކުވެރިންނެވެ. ދެ އަވަށްޓެރިންވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމާއި އެދިކުގައިވެސް އީނާޒަށް ކުރިން ކައިވެނިކުރެވުނު ކުރެވުމުން ޝިޔާމާ ހަސަދަވެރިވިއެވެ. ކައިވެނިކުރި ނަމަވެސް ސިފަހުތުު އަނހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުވައިދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު: ސިޓީތަކާބެހޭ ވަޒީރު

ދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު “ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން” ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި