in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ޕްރަމޯޝަނެއްގެ ބޭނުމުގަ ބޮސްއާއެކު އަނބިމީހާ އެއްރޭ ރޭކުރުވަން ބޮސްއަތުން ގެނައި ފައިސާތައް ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރުމުން ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ލިބުނު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-ކައިވެންޏަށް 7 އަހަރެވެ. 2 ދަރިން ލިބިފައިވީނަމަވެސް ޢާޞިމާއަކީ ބަލައިލަންވެސް ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ. ޢާޞިމާގެ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ސިފައަކީ އަޚާލާޤާއި ތަޤްވާވެރިކަމެވެ.  
ދެމަފިރިންވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައެވެ. އާޞިމާގެ ފިރިމީހާއަކީ ކުންފުނީގެ ހިއްޞާދާރެއް ނޫންނަމަވެސް ވެރިއެކެވެ. ޢާޞިމާއަކީ ބޮސްގެ ސެކެޓްރީއެވެ. އެހެންވެ ބޮސް އާއި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިސްރާއިލް ޓޭންކްތަކުން ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފި

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި