in

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅުއްވައި’ހަފުތާ 14′ ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް ނިންމަވައިފިޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅުއްވައި ‘ހަފުތާ 14′ ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވީ ކުރީގައި ކުނިކޮށި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބަނޑަށް 7 މަހުގަ އެކައުންޓުގަ ހުރި ފައިސާކޮޅާ ގަހަނާކޮޅު ވަގަށް ނަގައިގެން ފިލިމީހާ ޖަލުގަ އޮވެގެން ފޮނުވަނީ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް

ކުރީ ސަރުކާރުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެމުން ގެންދިޔައީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އުޝާމް