in

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅުއްވައި ‘ހަފުތާ 14’ ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވީ ކުރީގައި ކުނިކޮށި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިންދޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު، ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތިފައި

ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފި