in

ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިޞުރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ


ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިޞުރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހިބަހާއި ޘަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރަށް ދެއްވައިފިއެވެ.
މި ޔަޤީންކަން ދެއްވަވާފައިވަނީ ދިވެހިބަހާއި ޘަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މަޔަކު ދަރިފުޅުގެ ބޮޑުދައިތައަކަށް ހެދިގެން ދަރިފުޅުގާތު ބައްޕަގެ ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމުން އޭނާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ނިކަމެތިކަމުގެ ވާހަކަ-

ގޭގެ ނޯކިރީކުރަމުން ކިޔަވައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ޖާގަހޯދުމުން ދޮންބައްޕަގެ ނުފޫޒުގަ ކިޔަވަން ހުރަސްއެޅި ދަރިފުޅު ކިޔަވައި ޑޮކްޓަރަކަށްވުމުން ސަލާންޖަހަން ދަރިފުޅު ގާތަށް!