in

ޤާނޫނުގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު ދިމާވަނީ ރަމަޟާން މަހަށް، އީސީން އެދެނީ އެކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް


ޤާނޫނުގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު ދިމާވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރެއިން ދުވަހެއް ކަމަށް ވާތީ އެކަން ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލާދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރޯދައިގެ ކުރިން މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އީސީއިން ހުށަހަޅައިފި

ޢައްޒާގެ ޝަހީދުންގެ ޢަދަދު 13،300 އަށް އަރައިފި