in

2024 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތަކަކީ ހާސިލްކުރަން އުނދަނގޫ ޓާގެޓްތަކެއް- އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް


2024 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތަކަކީ ހާސިލްކުރަން އުނދަނގޫ ޓާގެޓްތަކެއް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް އައިމަން ވިދާޅުވީ ބަޖެޓުގެ ފިސްކަލް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދަތުރުކުރާއިރު “ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން” ފޯމު ފުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ފަޤީރު މުވައްޒިފަކު ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ހެދިގެން ނިކަމެތިކޮށްލުމުން ބަދަލުގައި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހޯދި އަންހެނަކު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ ވަޞިއްޔަތް –