in

31 މާޗް 2022 ތަނަވަސްކަން ލިބުނީމާ އެމީހުން ދެކެ މާބޮޑަށް ލޯބިވާ، މާރީތި، މާޒުވާން ކުދިން ފެނިގެން އަނބިމީހާ ވަރިކުރި 2 ފިރިންނަށްވެސް ކުރަންޖެހުނު ހިތި ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ-31 މާޗް 2022

ތަނަވަސްކަން ލިބުނީމާ އެމީހުން ދެކެ މާބޮޑަށް ލޯބިވާ، މާރީތި، މާޒުވާން ކުދިން ފެނިގެން އަނބިމީހާ ވަރިކުރި 2 ފިރިންނަށްވެސް ކުރަންޖެހުނު ހިތި ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ-އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އާރަށު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ޙުކުމް ކުރުން

ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީ އުވާލައްވައިފި