in

31 މާޗް 2022 ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މާލެއިން 3 އަންހެނުންނާ އެކުއެކުގަ ކައިވެނިކޮށް ދަރިން ލިބުނު އިރުވެސް އިތުރު އަންތބަކު އިންނަކަން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ-31 މާޗް 2022

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މާލެއިން 3 އަންހެނުންނާ އެކުއެކުގަ ކައިވެނިކޮށް ދަރިން ލިބުނު އިރުވެސް އިތުރު އަންތބަކު އިންނަކަން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ-އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއޯއަކަށް ޙަލީމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި