in

ހަގީގީ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އިހްސާސް މިހާރު ކުރެވޭ: ނަރީޝް


ހަގީގީ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އިހްސާސް މިހާރު ކުރެވެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކްޓިން މޭޔަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ނަރީޝް އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާލެ އާއި، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ތިލަފުށީ ފަޅު ހިއްކުމަށް އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް ބައްޕައެއްގެ އަންހެންދަރިފުޅު ފަޤީރަކަށް ހެދިގެން ފަޤީރަކާ ކައިވެނިކުރުމުން ލިބުނު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ-