in

ރައީސް ޔާމިނުގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދިއްޖެ


ވ.
އާރަށުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ
މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމާއި، މަނީލޯންޑަރިންގެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމުކަމަށް ޝެއިޚް ލަޠީފް ޢައްޔަންކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމަކަށް ޝައިޚް މުހައްމަދު ލަތީފް