in

ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރަން ސައުދީ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި


ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެއާ އެކުގައި ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރަން ސައުދީގެ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.
ރާއްޖެ އާއި ސައުދީއާ ދެމެދު އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމު ކުރަން ނިންމީ ސައުދީގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް” ގެ ނަން “މާލެ ސިޓީ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑް” އަށް

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް 25 ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި!