in

ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބެލޭނީ 16 އަަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި


ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބެލޭނީ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ކަމަށް ސިއްޚީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.
ސިއްޚީ ވުޒާރާއިން އިއްޔެ ގެޒެޓުކުރި…



އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް ބައްޕައެއްގެ އަންހެންދަރިފުޅު ފަޤީރަކަށް ހެދިގެން ފަޤީރަކާ ކައިވެނިކުރުމުން ލިބުނު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އިންތިހާއަށް ލޯބިވިއިރުވެސް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހަށިގަނޑު ޙަވާލުކުރަން ބޭނުން ނުވި އަންހެނެއްގެ ދުޢާ ވަގުތުން ޢިޖާބަ ކުރެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-