in

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދޭން އުފެއްދި ސެޓުލްމަންޓް ކޮމިޓީ އުވާލައިފި!


ސަރުކާރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރެއް ޢައްޔަންކުރުން؛ މިފަހަރު ޠަލާލް!

މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ 4 އަނބިން ހަމަކޮށްފާނެ ކަމަށް ބިރުގަންނަ ކަމަށް ބުނީމާ ލޯބިވެރިޔާ އަޅުގަނޑަށް “ބައިބައި” ކިޔައިފި-