in

މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ 4 އަނބިން ހަމަކޮށްފާނެ ކަމަށް ބިރުގަންނަ ކަމަށް ބުނީމާ ލޯބިވެރިޔާ އަޅުގަނޑަށް “ބައިބައި” ކިޔައިފި-އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުން ކައިވެނިކުރަން މަޝްވްރާކުރާތާ މިހާރު އަހަރެއްހައި ދުވަސްވެދާނެއެވެ. ތަފާތު ބަހަނާތައް ދައްކަމުން އައިސް ކުއްލިއަކަށް މިއަދު 4-4 – 2022 ގައި ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އެދުވަސް މާރީތި ދުވަހަކަށްވީޔޯލައެވެ. 
ދެން އަޅުގަނޑަށް އެކަން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކި މީހުންނަށް ކަންކަން މާނަކުރެވޭނީ އެކި ގޮތަށް ކަމަށްވުމުން އަޅުގަނޑަށް 4-4…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދޭން އުފެއްދި ސެޓުލްމަންޓް ކޮމިޓީ އުވާލައިފި!

ތިލަފުށީ ފަޅު ހިއްކުމަށް އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި