in

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރެއް ޢައްޔަންކުރުން؛ މިފަހަރު ޠަލާލް!ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމަށް، ގަލޮޅު ފިނިވިލު މުޙައްމަދު ޠަލާލް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މުޙައްމަދު ޠަލާލް މި މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސްކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ މީހެއްގެ ފިރިއަކާ ނުގުޅުނު އަންހެނަކަށް، އޭނާއަށްވުރެ ތަނަވަސް، މާހެޔޮލަފާ ފިރިއަކު ދެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދޭން އުފެއްދި ސެޓުލްމަންޓް ކޮމިޓީ އުވާލައިފި!