in

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް 25 ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި!


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައި…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރަން ސައުދީ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ޕާޓީ ދޫކޮށް ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް، ޔާމީންގެ އެދުމަކީ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުން: އައްބާސް