in

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ޕާޓީ ދޫކޮށް ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް، ޔާމީންގެ އެދުމަކީ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުން: އައްބާސްޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ޕާޓީ ދޫކޮށް ދާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ޕާޓީގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް 25 ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ވިހޭއިރު ބޮޑެތި އައިބުތަކާއެކު މަރުވެފަ އޮތްކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ދަރިފުޅު ހުރިތަން ފެނުނީ ހުވަފެނުގަ! މިހާރު ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޢިލްމުވެރިއެއް-!