in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދުބެލި ރޭ ފެނުނު ބިޔަ ބޮޑުމީހާގެ ގައިގަ އަލިފާން ރޯވެ އެތައް އިރަކު އެނދިއިރުވެސް އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ!އަޅުގަނޑަކީ ޒުވާން އުމުރުގައި ދީނުގެ ކަންކަމަށް އެހައި ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެވުނު މީހެއް ނޫނެވެ. މިސްކިތަށް އަރައި އުޅެވެނީވެސް ހިތަށް އެރިފަހަރަކުއެވެ. ހުކުރަށްވެސް ޤަވާއިދަކުން ނުދެވެއެވެ. 
ނަމަވެސް ދީނުގެ ކަންކަމަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭން ބޭނުންވެއެވެ. ފަރުވާކުޑަކަމުންނާއި އެކުގައި އުޅޭ މީހުން ސަމާލުކަން ނުދެވޭތީ ނުދެވެނީއެވެ. ކޮންމެހެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

5 ދަރިން ލިބުނީމަ ފިރިމީހާ ފިލުމުން ޙާލުގަ ޖެހުނު އަންހެނެއްގެ އަޚްލާޤަށްޓަކާ ކައިވެނިކުރި ދަރިން ނުލިބޭ މީހަކަށް ދަރިއަކު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގައި ތޮލާލް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުކަމަށް އައްޔަން ކޮށްފި