in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބަލި މަންމައަށްޓަކާ ލިބުނު ފިރިމީހާވެސް ދުކޮށްލައި ގޭގޭގަ ނޯކިރީކޮށްގެން މަންމަ ބެލި އަންހެނެއްގެ ޚިދުމަތުގަ މިއަދު 4 ނޯކިރީން-އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ފިރިމީހާ އާއި ކައިވެނިކުރީ އުމުރުން 23 އަހަރުގައެވެ. އޭނާއަކީ އެހެން ރަށެއްގެ މީހެކެވެ. ކައިވެނިކުރީ އަޅުގަނޑާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށްބުނެ އެއްބަސްވެގެންނެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑަކީ ބަލި މަންމައަކު ބަލަމުން އަންނަ އަންހެނަކަށްވާތީ މަންމަ ދޫކޮށްލާފައި އެހެން ރަށަކަށް ދެވެން ނެތުމުންނެވެ. 
ކައިވެންޏަށް ދެވަނަ އަހަރު އޭނާގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގައި ތޮލާލް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުކަމަށް އައްޔަން ކޮށްފި

ކުރެހުންތެރިޔާ ލައިލީގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު “އެކެއް” ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި ފަށައިފި