in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އިންތިހާއަށް ލޯބިވިއިރުވެސް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހަށިގަނޑު ޙަވާލުކުރަން ބޭނުން ނުވި އަންހެނެއްގެ ދުޢާ ވަގުތުން ޢިޖާބަ ކުރެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑު މިކިޔައިދޭ ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރަން ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެދާނެއެވެ. އެއީ މިޒަމާނުގައި އެފަދަ ކަންކަން ހިނގައިފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ މީހުން ތިބޭނެތީއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މީގެ 8 އަހަރުކުރިން އަޅުގަނޑަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.  
އަޅުގަނޑުގެ މައިންބަފައިން އަޅުގަނޑު ތަރުބިއްޔަތުކޮށްފައިހުރީ 5 ނަމާދުކުރަން އާދަކުރުވައިގެންނެވެ. ނުބައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބެލޭނީ 16 އަަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

މިފްކޯގެ އާ ބޯޓު “ޖަޒީރާ 106″ މާލެއަށް ބަނދަރުކޮށްފި