in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ވިހޭއިރު ބޮޑެތި އައިބުތަކާއެކު މަރުވެފަ އޮތްކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ދަރިފުޅު ހުރިތަން ފެނުނީ ހުވަފެނުގަ! މިހާރު ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޢިލްމުވެރިއެއް-!އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަކީ ދަރިއަކު ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުގައިވެސް ކައިވެންޏަށް ދެވަނަ އަހަރު ބަލިވެއިނދެއްޖެއެވެ. އެކަން އެނގުމާއިއެކު ފިރިމީހާ ބޭނުންވީ ދަރިފުޅު ވައްޓައިލުމަށެވެ. އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން ބުނީ ވަރިކުރާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ޚަރަދެއްވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިހޭނަމަވެސް ދަރިފުޅަށްވެސް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.
އަޅުގަނޑު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ޕާޓީ ދޫކޮށް ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް، ޔާމީންގެ އެދުމަކީ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުން: އައްބާސް

އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމުކަމަށް ޝެއިޚް ލަޠީފް ޢައްޔަންކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައި