in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް ބައްޕައެއްގެ އަންހެންދަރިފުޅު ފަޤީރަކަށް ހެދިގެން ފަޤީރަކާ ކައިވެނިކުރުމުން ލިބުނު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ-އަހަރެންނަކީ ތަނަވަސް ބައްޕައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން އަހަރެންގެ ކައިވެންޏަށް އެދިގެން އައުދެއެވެ. ތަނަވަސް މީހުން އެމީހުންގެ ދަރިންނާއި ކައިވެނިކުރުވަންވެގެން ބައްޕަމެންނާއި މަޝްވަރާކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް އަހަރެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. 
އަހަރެން ވިސްނަމުން ދިއައީ އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ތަނަވަސް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހަގީގީ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އިހްސާސް މިހާރު ކުރެވޭ: ނަރީޝް

ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބެލޭނީ 16 އަަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި